Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ViD ELSTROEM s.r.o.

 

Prodávající:

ViD ELSTROEM s.r.o., Nová Ves u Světlé 69, 582 91 Světlá nad Sázavou IČ: 27493318 DIČ: CZ27493318 bankovní spojení: ČSOB Benešov u Prahy, č. ú.: 205175015/0300 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22298

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „uživatel“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

3. Podnikatelem se rozumí kupující, který není spotřebitel a považuje se za něj každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Ujednání odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

6. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Smluvní strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

A) Objednávky zboží ze strany kupujícího

1. Kupující objednává zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, nebo zboží, s nímž prodávající běžně neobchoduje a zajišťuje jej individuálně na základě samostatných objednávek u výrobců (dále jen „běžně neobchodovatelné zboží“).

2. Objednávku zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, doručí kupující prodávajícímu e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně.

3. Objednávka zboží musí vždy obsahovat: - název a sídlo prodávajícího a název a sídlo nebo jméno a místo podnikání kupujícího, - údaj o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci vč. spisové značky, - DIČ a IČ kupujícího, - číslo objednávky, pokud kupující požaduje uvedení tohoto údaje na faktuře, - požadované zboží, jeho množství, měrná jednotka, - požadované datum a místo dodání zboží, - jméno, uvedení funkce a vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího; u objednávky učiněné pomocí prostředků komunikace na dálku se podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího nevyžaduje.

4. V případě, že objednávané zboží je prodávajícím označeno jako běžně neobchodovatelné zboží, nebo objednává-li kupující množství větší, než je běžně obchodovatelné, musí objednávka zboží vedle shora uvedených náležitostí obsahovat dále: - kupní cenu zboží, - podpis kupujícího – podnikající fyzické osoby, nebo podpis statutárního zástupce kupujícího v souladu s údaji v obchodním rejstříku nebo podpis osoby jimi písemně pověřené s tím, že kupující je povinen přiložit k objednávce originál či ověřenou kopii tohoto pověření. Tato objednávka musí být učiněna písemně a doručena prodávajícímu poštou nebo osobně ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení objednávky po potvrzení obdrží prodávající a jedno kupující.

5. Prodávající je oprávněn určit, ve kterých případech se jedná o zboží běžně neobchodovatelné nebo o větší množství, než je běžně obchodovatelné, a vyzvat kupujícího k doplnění údajů na objednávce.

6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky (akceptace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Prodávající potvrdí objednávku vůči kupujícímu e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně. Prodávající je rovněž oprávněn objednávku odmítnout; přičemž platí, že nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů, považuje se objednávka za odmítnutou.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající může přijmout objednávku tak, že zboží kupujícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení objednávky dodá, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen zboží v takovém případě převzít.

 

B) Objednávky zboží ze strany kupujícího přes e-shop a mobilní aplikaci

8. Kupující je rovněž oprávněn za podmínek níže v těchto VOP uvedených objednávat zboží obsažené v základní nabídce prodávajícího prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.elektrotechmat.cz a www.elektrotechmat.sk (dále jen „internetový obchod“) a aplikaci ELSTROEM (dále jen „aplikace“).

9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky (akceptace objednávky). Nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, považuje se objednávka za odmítnutou.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající může přijmout objednávku tak, že zboží kupujícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení objednávky dodá, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen zboží v takovém případě převzít.

11. Prodávající si vyhrazuje právo na bezsankční jednostranné zrušení objednávky (odstoupení) u zboží, které nemá dostupné skladem nebo již není možné ho dodat ani nahradit jiným zbožím shodných vlastností, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto změnu neakceptuje. Takové zboží je na webovém rozhraní internetového obchodu nebo v aplikaci označeno jako „momentálně nedostupné“ nebo „na objednávku“ apod. Prodávající o této situaci kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

C) Nabídky zboží ze strany prodávajícího

12. Prodávající činí vůči kupujícímu nabídky zboží, které je obsaženo v základní nabídce prodávajícího, nebo běžně neobchodovatelného zboží. Nabídky prodávající činí e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo faxem. Nabídka prodávajícího zpravidla obsahuje obdobné údaje, jak je uvedeno shora pro objednávky. Nabídka prodávajícího zaniká uplynutím lhůty v ní uvedené.

13. Není-li v nabídce uvedeno jinak, kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující potvrdí prodávajícímu přijetí nabídky (akceptace nabídky). Kupující učiní přijetí nabídky vůči prodávajícímu e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně, prodávající je však oprávněn požadovat písemnou akceptaci nabídky, v takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem písemného doručení přijetí nabídky. Přijetí nabídky musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v nabídce.

14. Pokud je nabídka prodávajícího označena jako předběžná či nezávazná, nebo to vyplývá z jejího obsahu, platí, že taková nabídka není návrhem na uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího k uzavření smlouvy nebo k dodání zboží. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena poté, co prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky učiněné kupujícím na základě nezávazné nabídky prodávajícího.

D) Společná ustanovení o uzavírání kupních smluv

15. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

16. Smluvní strany se dohodly, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která jakkoli – podstatně či nepodstatně – mění podmínky objednávky, resp. nabídky, není přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Takový projev vůle se vždy považuje za novou objednávku, resp. nabídku. Smluvní strany s ohledem na právě uvedené vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

17. Bude-li prodávajícím v nabídce, objednávce nebo jiné listině uveden předpokládaný termín dodání zboží, nezavazuje se prodávající k dodání zboží v tomto termínu. Prodávající je oprávněn předpokládaný termín dodání zboží prodloužit, a to i opakovaně, dle dostupnosti zboží. Prodávající je povinen prodloužení předpokládaného termínu dodání zboží kupujícímu oznámit, a to vždy před uplynutím termínu. Bude-li prodávajícím termín dodání zboží prodloužen o více než 30 dní oproti původně předpokládanému termínu dodání zboží uvedenému v nabídce či objednávce, je kupující oprávněn od dílčí kupní smlouvy v rozsahu nedodaného zboží odstoupit, a to ve lhůtě 48 hodin od oznámení prodloužení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího.

III. E-SHOP A UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Možnost registrace nového uživatele do internetového obchodu a aplikace není nároková a podléhá schválení prodávajícím.

2. Prodávající je oprávněn přidělit kupujícímu přístupové jméno a heslo do internetového obchodu a aplikace. Kupující je povinen přístupové jméno a heslo do internetového obchodu a aplikace uchovávat tak, aby tyto nemohly být žádným způsobem zneužity či využity třetí osobou. Kupující je především povinen chránit přístupové údaje před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Pokud dojde ke ztrátě, zneužití, popř. odcizení přístupových údajů, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující se rovněž zavazuje, že neumožní využívání e-shopu a aplikace přes své přístupové údaje třetím osobám. Kupující odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne porušením těchto povinností. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přístupového jména anebo hesla třetí osobou nebo za neoprávněné využívání internetového obchodu a mobilní aplikace přes přístupové údaje kupujícího třetí osobou. Platí, že veškeré objednávky učiněné přes přístupové údaje kupujícího se považují za objednávky kupujícího. Kupující není oprávněn se vůči prodávajícímu dovolávat překročení interně stanovených pravomocí zástupců kupujícího.

3. Veškerý obsah internetového obchodu a aplikace je chráněn autorským zákonem a dalšími právními předpisy. Veškeré texty, obrázky, fotografie, informace o zboží a další informace, zveřejněné na stránkách internetového obchodu a aplikace jsou duševním vlastnictvím prodávajícího, tj. společnosti ViD ELSTROEM s.r.o. Jakékoli neoprávněné užívání těchto informací, včetně šíření a kopírování, je bez předchozího souhlasu prodávajícího zakázáno. Kupující s těmito podmínkami bez výhrady souhlasí a zavazuje se je dodržovat, přičemž je srozuměn s tím, že v případě porušení těchto podmínek vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a další nároky dle příslušných právních předpisů.

4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou účinností zrušit kupujícímu přístupové jméno a heslo určené k nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu a aplikace.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

IV. ZBOŽÍ, JEHO CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží jím prodávané vyhovuje a je ve shodě s veškerými příslušnými předpisy a normami platnými v České republice.

2. Nabídka zboží, kterou prodávající činí reklamou, v katalozích, na webových stránkách nebo vystavením zboží, není nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

3. Kupující je povinen uhradit za zboží a vratné obaly kupní cenu uvedenou v ceníku zveřejněném na internetové adrese www.vid-el.cz ke dni doručení objednávky prodávajícímu, ledaže je mezi stranami v kupní smlouvě sjednáno jinak. Ceny zboží jsou uvedeny jako jednotkové a zahrnují cenu nevratných obalů.

4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží v hodnotě nad 3 000 Kč bez DPH.

5. Jednotková cena je stanovena bez DPH a bude účtována v Kč v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, není li uvedeno jinak.

7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. II. bod 15 VOP požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Vlivem technické chyby v e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě není prodávající povinen dodat dané zboží kupujícímu za zobrazenou kupní cenu; prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu zboží. Kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu koupí a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouva od počátku.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. To platí, přijímá-li prodávající platbu v hotovosti nebo platební kartou.

V. BALENÍ ZBOŽÍ, PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ VRATNÝCH OBALŮ, LIKVIDACE ODPADŮ

1. Prodávající je povinen pro každou dodávku poskytnout řádné balení úměrné použitému typu dopravy a povaze zboží.

2. Kupující kupuje zboží včetně vratných obalů. Vratné obaly jsou zejména kabelové bubny, cívky, sudy, palety, kovové bedny, trubkové palety a přepravky (dále jen „vratné obaly“), jejichž kupní cena je vždy vyúčtována na daňovém dokladu vedle kupní ceny zboží a uvedena na dodacím listě vztahujícím se k danému zboží. Jakékoliv jiné obaly se považují za obaly nevratné.

3. Kupující je oprávněn vratné obaly vrátit ve lhůtě do 90 dnů od jejich dodání.

4. Při vrácení musí být tyto obaly čisté a v bezvadném stavu a kupující je povinen předložit originál nebo kopii faktury, jíž mu byly obaly vyúčtovány. Pokud tyto povinnosti nesplní, není prodávající povinen přijmout obaly zpět a uhradit jejich cenu.

5. Po uplynutí lhůty 90 dnů od dodání zboží již není prodávající povinen vratné obaly od kupujícího převzít.

6. Vratné obaly vykupuje prodávající zpět v prodejních cenách snížených o jednu dvanáctinu (1/12) za každý započatý kalendářní měsíc, který uplynul od data jejich dodání kupujícímu.

7. Prodávající zajišťuje a bude zajišťovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, na své náklady zpětný odběr dodaného zboží, a to zejména lineární, nelineární a úsporné zářivky všech průměrů a délek, výbojky sodíkové, rtuťové a halogenidové bez omezení příkonu, jejichž seznam je uveden na adrese www.ekolamp.cz.

8. Prodávající nezajišťuje a nebude zajišťovat zpětný odběr zboží: neónové trubice, teploměry, usměrňovače, elektrolytické akumulátory a pneumatiky.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nebude-li sjednáno v kupní smlouvě nebo není-li v těchto VOP uvedeno jinak, prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy; lhůty pro dodání zboží uvedené v e-shopu jsou orientační.

2. Místem dodání zboží je místo dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě.

3. V případě dodání v rámci návštěvy OZ prodávajícího, je doprava zboží zahrnuta v ceně zboží.

4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Kupující je povinen v každém místě dodání v den dodání při převzetí neprodleně provést nebo zajistit provedení množstevní přejímky a dále kontroly, zda dodané zboží neobsahuje zjevné vady osobou oprávněnou jednat v této věci za kupujícího. Po provedení množstevní přejímky a kontroly zjevných vad je kupující povinen prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat potvrdit převzetí zboží na protokolu o předání a převzetí zboží, který může mít podobu dodacího listu a uvést v něm eventuální množstevní vady nebo zjevné vady zboží.

9. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných platných předpisů.

2. Záruční doba pro dodané zboží činí 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud výrobce nebo dovozce neurčí jinak; v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem nebo dovozcem zboží.

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, úpravou či opravou, zanedbáním péče či jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami.

4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným používáním zboží v rozporu s návodem k použití nebo obvyklým způsobem používání, vadným skladováním u kupujícího nebo dopravou, chybnou údržbou, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi nebo jejichž původ spočívá v okolnostech, jež nebylo možné odvrátit.

5. Nárok z odpovědnosti za vady zboží nevzniká při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností zboží ani při nepodstatném omezení použitelnosti zboží.

 

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží nebo se splněním jiného svého peněžitého závazku vůči prodávajícímu, má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je prodlení kupujícího delší než 15 dnů, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího požadovat náhradu újmy v plném rozsahu.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za předvídatelné přímé či nepřímé škody způsobené porušením smluvních či zákonných povinností prodávajícího v souvislosti s plněním kupní smlouvy či v jejím důsledku, a to jen za skutečnou škodu a maximálně celkem jen do výše kupní ceny bez DPH zboží dodaného na základě kupní smlouvy, z níž porušení povinnosti vzniklo. Toto ustanovení neplatí tam, kde občanský zákoník limitaci náhrady škody výslovně vylučuje.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu.

 

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na internetové adrese www.vid-el.cz

 

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PLATNÁ PRO SPOTŘEBITELE

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem mimo obchodní prostory prodávajícího (např. e-shop, telefonicky), má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího elstroem@vid-el.cz.

3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí prodávajícímu poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení zboží, je spotřebitel povinen nahradit prodávajícímu náklady na uvedení zboží do původního stavu. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, vč. jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy elstroem@vid-el.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, jinak platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění VOP je dostupné na internetových stránkách prodávajícího na internetové adrese: www.vid-el.cz . Na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se aplikují VOP platné a účinné ke dni uzavření kupní smlouvy.

4. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2020.

Kontaktujte svého zástupce

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
sidlo vid elstroem s.r.o.
sidlo vid elstroem s.r.o. Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj
Mgr.Jiří SLOUP
tel: + 420 731 375 089
E-mail:jiri.sloup@vid-el.cz
sidlo vid elstroem s.r.o. Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Okresy - Šumperk, Jeseník
Václav Falta
tel: + 420 603 805 042
E-mail:technik@vid-el.cz
sidlo vid elstroem s.r.o. Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Vysočina, okresy - Olomouc, Prostějov, Přerov
Václav Falta
tel: + 420 603 805 042
E-mail:technik@vid-el.cz
sidlo vid elstroem s.r.o. Jihočeský kraj, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Vysočina - okres Pelhřimov, Středočeský kraj - okresy Benešov, Příbram, Praha Východ, Praha Západ
Mgr.Jiří SLOUP
tel: + 420 731 375 089
E-mail:jiri.sloup@vid-el.cz

Najdete nás

mapa
ViD ELSTROEM s.r.o.
Nová Ves u Světlé 69
582 91 Světlá nad Sázavou

tel.: +420 739 175 573
email: elstroem@vid-el.cz

Sklad:
Nová Ves u Světlé 69
582 91 Světlá nad Sázavou

Naši dodavatelé
Naši dodavatelé